รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็คนิคส์จังหวัดปราจีนบุรี
คู่มือการออกเลขส่งหนังสือจังหวัดด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ

ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต. ไม้เค็ด อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี
โทร 0 - 3745 - 4006  โทรสาร 0 - 3745 - 4006  อีเมล์ prachinburi@moi.go.th
  Designed & Develop By :
e-life and e-service solutions